Batch 2022 - 2024

Gayatri Sarmah

Swastik Kumar Baral

Omkariswer

Meera Elizabeth

Sruti Sarma

Roshma S

Sompura Kaushal Bhaveshkumar

Purva Chandrashekhar Bahadure

Pragnya Mandalapu

Shivang Aneja

Stuti Kanherkar

Nilanjana Panda