Batch 2021 - 2023

Samad Ahmed Husain

Kunal Gaurav

Anagha Keshava Saralaya

Sanjana Suresh

Ragini Singh

Prachitee Naik

Abhirami Anil

Devanshi Maheshwari

Disha Garg

Syed Azhar Akhtar

Anushree Kabra

Priyanga

Basant Sulekh

Rachana Satapathy

Kirti Bhardwaj

Aayushi Patidar

Garima Rani 

Madhuri Kaushal